Salgs - og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Almindelig del

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg af varer fra L-Print ApS (leverandøren). Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre ændringer skriftligt og udtrykkeligt er godkendt af leverandøren.  

1.2 Betingelserne udgør sammen med Leverandørens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om leverandørens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Leverandøren udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.3 Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

2. Pris

2.1 Alle priser fremgår af ordrebekræftelsen og fakturaen, som fremsendes elektronisk ved henholdsvis ordre og levering. 

2.2 Kunden er forpligtet til at oplyse relevante kontaktoplysninger ift. fremsendelse af elektronisk ordrebekræftelse og faktura.

 

3. Betaling

3.1 Kunden skal betale alle fakturaer for varer og tilknyttede ydelser senest 14 dage efter fakturadatoen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3.2 Leverandøren har ret til at kræve forudbetaling for varer og tilknyttede ydelser, hvis denne finder det nødvendigt.

 

4. Forsinket betaling

4.1 Hvis Kunden undlader at betale en faktura for varer eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Leverandøren er uden ansvar for, har Leverandøren ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

4.2 Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for varer eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Leverandøren, har Leverandøren ud over rente efter pkt. 4.1 ret til at: (i) ophæve salget af de varer og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af varer og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

5. Tilbud og ordrer

5.1 Leverandørens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Leverandøren i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Leverandøren, medmindre Leverandøren meddeler kunden andet.

5.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på varen eller tilknyttede ydelser uden Leverandørens skriftlige accept.

5.3 Hvis Leverandørens bekræftelse af en ordre på varen eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Leverandøren skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

6. Levering

6.1 Levering sker til aftalt tid. Det gælder dog ikke, såfremt rettidig levering forhindres af forhold hos Kunden. I så fald kan Leverandøren kræve fristforlængelse og omkostningskompensation.

6.2 Varen anses for leveret når Leverandøren har overdraget denne til selvstændig fragtfører.

6.3 Hvis Leverandøren undlader at levere varen eller tilknyttede ydelser senest syv (7) dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Leverandøren. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

6.4 Hvis Leverandøren forventer en forsinkelse i leveringen af varen eller tilknyttede ydelser, informerer Leverandøren Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

7. Risikoen ved hændelige skader

7.1 Risikoen overgår Kunden ved varens levering. Dette gælder uanset om Leverandøren helt eller delvist har påtaget sig at betale fragtomkostninger mv.

7.2 Opbevaring/oplagring af varen hos Leverandøren, efter Kundens ønske, sker på Kundens risiko. Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring. 

 

8. Mangler

8.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som Kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke Kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3 Leverandøren er berettiget til at levere kvanta, der afviger fra det bestilte eller tilbudte med op til 10%. Det faktisk leverede kvantum debiteres til den aftalte stykpris.

8.4 Når varen eller udfaldsprøve heraf er kommet Kunden ihænde, er han pligtig straks at undersøge denne. Fejl som opdages ved denne undersøgelse skal skriftligt meddeles Leverandøren straks. Fejl som burde være opdaget ved undersøgelsen kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig for ved senere reklamation.

8.5 Forsinket reklamation efter ovenstående regler medfører, at Kunden mister retten til at gøre manglende gældende.

8.6 Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for Kunden, må denne tåle, at leverandøren foretager en afhjælpning.

8.7 Det påhviler Kunden at sikre sig, at varen kan anvendes til det specifikke formål det er tiltænkt. Kunden bærer ansvaret for afvigende anvendelse.

8.8 Fejl ved varen som opstår som følge af Kundens forkerte opbevaring/behandling er Leverandøren ikke ansvarlig for.

8.9 Tilbagelevering af varen til Leverandøren i tilfældet af ophævelse eller omlevering sker på Kunden regning.

8.10 Nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul finder dog ikke anvendelse, såfremt skaden/tabet er forvoldt ved leverandørens grove uagtsomhed.

 

9. Fordringshavemora

9.1 Afhenter Kunden ikke produktet til aftalt tidopbevares produktet hos Leverandøren på kundens regning og risiko. Leverandøren er berettiget til at sælge produktet til anden side, hvor der er marked for produktet og til at lade salgssummen anvende til modregning i lagerieje, andre omkostninger og tabt fortjeneste. 

 

10. Erstatningsansvar, force majeure mv.

10.1 Bliver levering forhindret af force majeure ifalder Leverandøren intet ansvar, og kan helt eller delvist annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over leveringsfristen.

Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte/indirekte driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab. 

 

11. Ansvar for leverancens skadeforvodelse (produktansvar)

11.1 Leverandøren er kun ansvarlig for person- og tingskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Leverandøren eller andre, som han har ansvaret for.

11.2 I intet tilfælde er Leverandøren ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, eller andre økonomiske konsekvenstab, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Leverandøren er således ikke ansvarlig for tab, der skyldes hændelig uheld, hændelige skader eller uagtsomhed fra leverandørens eller dennes ansattes eller underleverandørers side, der ikke kan betegnes som grov.

11.3 Kunden skal holde Leverandøren skadesløs i den udstrækning Leverandøren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Leverandøren efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke over for Kunden er ansvarlig for. 

 

12. Diverse

12.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandører i og uden for Danmark. 

 

13. Markedsføring

13.1 Leverandøren er berettiget til at bruge Kundens varemærke, logo eller varen leveret til Kunden, på sin hjemmeside og andet materiale i markedsføringsmæssig henseende. Disse må dog kun bruges som reference og må aldrig overgå Leverandørens egne forretningskendetegn. 

 

14. Gældende ret og værneting

14.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved dansk domstol.